Các tính năng mới của C# 6.0 (VS 2015)

10 tính năng mới của C# 6.0

1. Phương thức chỉ có một dòng code
class Employee
{
  public static int CalculateMonthlyPay(int dailyWage) => dailyWage * 30;
}
//Phương thức không cần mở/đóng ngoặc móc {}, biểu thức viết trực tiếp

2. Kiểm tra giá trị của đối tượng hoặc thuộc tính trước khi dùng

private void GetMiddleName(Employee employee)
{
  string employeeMiddleName =
   employee?.EmployeeProfile?.MiddleName ?? "N/A";
}
Thay vì phải viết theo cách cũ
private void GetMiddleName(Employee employee)
{
  string employeeMiddleName = "N/A";

  if (employee != null && employee.EmployeeProfile
   != null)
   employeeMiddleName =
     employee.EmployeeProfile.MiddleName;
}

3. Khới tạo giá trị thuộc tính tự động

class PeopleManager
{
  public List Roles { get; } = new List() { "Employee", "Managerial"};
}

4. Hàm dựng chính

Không cần phải viết construtor để khởi tạo giá trị, C# cho phép định nghĩa khi viết class

// Primary constructor
class Basket(string item, int price)
{
  // Using primary constructor parameter values
  // to do auto property initialization.
  public string Item { get; } = item;
  public int Price { get; } = price;
}

5. Sử dụng từ khóa Out ngay khi thực hiện chương trình

public bool ConvertToIntegerAndCheckForGreaterThan10(string value)
{
  if (int.TryParse(value, out int convertedValue) && convertedValue > 10)
  {
   return true;
  }
  return false;
}

Xem tiếp 5 tính năng mới trong bài tiếp theo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s