Các tính năng mới của C# 6.0 (VS 2015) – tiếp theo

6. Gọi await (cơ chế bất đồng bộ) trong catch và finally để xử lý theo cơ chế bất đồng bộ

public async void Process()
{
  try
  {
   Processor processor = new Processor();
   await processor.ProccessAsync();
  }
  catch (Exception exception)
  {
   ExceptionLogger logger = new ExceptionLogger();
   // Catch operation also can be aync now!!
   await logger.HandleExceptionAsync(exception);
  }
}

7. Không cần phải sử dụng nhiều catch trong cấu trúc try … catch nữa

public async void Process()
{
  try
  {
   DataProcessor processor = ne
  }
  // Catches and handles only non sql exceptions
  catch (Exception exception) if(exception.GetType()
   != typeof(SqlException))
  {
   ExceptionLogger logger = new ExceptionLogger();
   logger.HandleException(exception);
  }
}

8. Cho phép sử dụng từ khóa using đối với static class như trong cách dùng namespace

using System;
// A static class inclusion
using System.Console;

namespace CSharp6Demo
{
  class Program
  {
   static void Main(string[] args)
   {
     WriteLine("Console. is not required as it is included in the usings!");
   }
  }
}

9. Sử dụng tên biến hoặc biểu thức trực tiếp trong chuỗi (cách sử dụng khác của String.Format)

static void Main(string[] args)
{
  string name = "Robert";
  string car = "Audi";
  WriteLine("\{name}'s favourite car is
   {car}!");
}

10. Compiler mới cho C# 6.0

Roslyn là trình biên dịch mới trong C# 6.0, nó là opensource và được cải tiến.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s