Các dạng chuẩn cơ bản trong thiết kế CSDL 1NF, 2NF, 3NF

Trong lý thuyết thiết kế csdl, với những bài toán phức tạp. làm thế nào để chúng ta thiết kế cấu trúc các bảng đầy đủ, các trường nằm đúng ở các bảng không thừa không thiếu để. Thiết kế cơ sở dữ liệu tốt sẽ loại bỏ những dị thường khi thao tác cơ sở dữ liệu, các dị thường đó là:

– Dư thừa dữ liệu (Redundancy)

– Dị thường khi cập nhật dữ liệu (Update Anomalie)

– Dị thường khi thêm dữ liệu (Insertion Anomalie)

– Dị thường khi xóa dữ liệu (Deletion Anomalie)

Thiết kế csdl dựa trên những lý thuyết: phụ thuộc hàm, khóa, các dạng chuẩn, … Dưới đây là định nghĩa của các dạng chuẩn cơ bản:

– Dạng chuẩn 1 (1NF): Một bảng có dạng chuẩn 1NF nếu và chỉ nếu mỗi hàng có cùng một số lượng các cột (nghĩa là không có cột lặp).

– Dạng chuẩn 2 (2NF): Một bảng có dạng 2NF nếu và chỉ nếu bảng này có dạng chuẩn 1NF và mỗi cột không phải là thành phần của khoá sẽ phụ thuộc hàm vào toàn bộ khoá(các cột không là khoá phải phụ thuộc hàm vào khoá và các cột không phải khoá không được phụ thuộc hàm vào một phần của khoá)

– Dạng chuẩn 3(3NF): Một bảng có dạng 3NF nếu và chỉ nếu bảng thuộc 2NF và mỗi cột không phải là thành phần của khoá chỉ phụ thuộc vào khoá(nghĩa là không phụ thuộc hàm vào những cột không phải là khoá.)

Các dạng chuẩn cao hơn sẽ trình bày trong bài tiếp theo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s