Azure – SQL Databases

Nhấp vào SQL Servers, click Add

1

Màn hình sau xuất hiện, nhập đầy đủ thông tin

2

Click nút Create

Chọn Setting > Firewall để thiết lập firewall cho phép sử dụng công cụ Visual Studio hoặc SQL Server Management Studio để kết nối SQL Server

3

Chọn SQL Databases từ cửa sổ Azure Portal

4

Chọn Database trong danh sách > Chọn Tools

5

Click Open In Visual Studio để mở công cụ quản lý Database

6

Sau khi mở công cụ VS hoặc SQL Server Studio Management, bạn thực hiện các thao tác cơ sở dữ liệu như SQL Server bình thường.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s