Youtube – Đoạn mã nhúng video từ Youtube vào trang web

Các bước thực hiện chèn video từ Youtube vào trang web

Step 1>

Chọn video từ Youtube > right click vào video và chọn “Copy embed code”

Step 2>

Chọn vị trí cần nhúng video trong trang html, dán đoạn code sau vào vị trí cần chèn

Step 3>

Lưu trang web và test thử kết quả

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s