Sử dụng Parameter với ReportViewer – RDLC

Bạn thực hiện các bước sau để sử dụng tham số cho ReportViewer (RDLC)

– Thiết kế report

– Chọn Report menu > Report Parameters > Add parameter như sau

9

– Chọn Table hoặc List của Report, chon Filter từ bảng thuộc tính

10

– Định nghĩa Filter như sau

11

– Truyền dữ liệu cho report

private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs 
{
     ReportParameter rpt1 = new ReportParameter("ID", toolStripTextBox1.Text);
     this.reportViewer1.LocalReport.SetParameters(new ReportParameter[] { rpt1 });
     this.reportViewer1.RefreshReport();
}

Hy vọng với hướng dẫn này, bạn có thể sử dụng tham số cho report của mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s