Lấy bản ghi hiện tại của BindingSource

Khi sử dụng BindingSource trong windows form, đôi khi chúng ta cần lấy bản ghi hiện thời (Current Row) của BindingSource để hạn chế việc truy xuất dữ liệu từ database.

– Lấy Current Row của BindingSource

DataRowView currentRow = (DataRowView)BindingSource1.Current;

– Truy xuất giá trị các cột trong BindingSource thông qua chỉ số cột hoặc tên cột

string id = currentRow[colIndex].ToString();

hoặc

string id = currentRow["colName"].ToString();

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s