Tạo subreport bằng RDLC

Step 1:

– Định nghĩa master report

– Trong master report chỉ ra 2 tùy chọn cho Subreport như sau

+ ReportName

01

+ Parameters

02

Step 2:

Định nghĩa subreport

– Định nghĩa parameter

03

– Định nghĩa Filter trong subreport

 

04

Hy vọng bài này giúp bạn biết cách sử dụng Subreport bằng RDLC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s